Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΠΕΠΣΣ για Κανονισμό ΕΠΟ

Ενόψει της πρώτης εφαρμογής του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Σωματείων της ΕΠΟ, ο οποίος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (ΕΔΩ), η ΠΕΠΣΣ επιθυμεί να ανακοινώσει κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις του, οι οποίες αφορούν τόσο την ίδρυση νέων σωματείων και την ένταξή τους στη δύναμή μας όσο και την αλλαγή επωνυμίας ήδη υπαρχόντων σωματείων.

Οι εν λόγω διατάξεις, στις οποίες τα προς ένταξη σωματεία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, έχουν να κάνουν με την επωνυμία και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από εδώ και στο εξής:

Η επωνυμία του ποδοσφαιρικού σωματείου οφείλει να είναι διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα και να μην δημιουργεί, εντός της δικαιοδοσίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) στην οποία εντάσσεται, σύγχυση με άλλη όμοια ή παρεμφερή επωνυμία άλλου ποδοσφαιρικού σωματείου. Η επωνυμία απαγορεύεται να είναι ίδια ή να προσομοιάζει προς την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης.

Πριν από την καθιέρωση οιασδήποτε επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου και σήματος ποδοσφαιρικού σωματείου, κατά τη συστατική καταστατική πράξη ή την τροποποίηση του καταστατικού του, το σωματείο οφείλει να λάβει σχετική προέγκριση από την ΕΠΟ.

Στην ΕΠΟ τηρείται βιβλίο κατοχυρωμένων επωνυμιών – διακριτικών τίτλων και σημάτων, οι οποίες ακολουθούν, ως προς το χρόνο χρήσης τους, την εγγραφή του σωματείου στα μητρώα της ΕΠΟ.

Συνεπώς, πριν από τη νόμιμη σύσταση ενός ποδοσφαιρικού σωματείου, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του, οφείλει να διαβιβάσει μέσω της οικείας ΕΠΣ την επωνυμία που επιθυμεί να έχει το νεοϊδρυθέν σωματείο.